האם הארגון שלך עובד בהתאם לדרישות הרגולציה החדשות? היום לא מספיק להיות ארגון עם הנהלה חזקה ומובילה. האתגרים הרבים אשר מעמידים המחוקק והרגולציה בפני ארגונים, בכל הקשור ליישום עקרונות הממשל התאגידי ועבודת דירקטוריוניםמחייבים אותך לשפר את עבודת הדירקטוריון בארגון שלך. 
 
השירותים שאנו מציעים:

כתיבת קוד ממשל תאגידי
גיבוש תפיסה כוללנית והכנת מערך נהלים, המבטאים את כל החוקים והתקנות הרלוונטיים לפעילות החברה. עקרונות הממשל התאגידי הינם דינמיים ומשתנים מעת לעת. לכן יש צורך להתאים את התפיסה ואת נהלי עבודת הדירקטוריון לעקרונות הממשל התאגידי הרלוונטיים למאפייני החברה.

הטמעת קוד הממשל התאגידי 
לאחר קבלת ההחלטה על העקרונות המנחים, יש צורך בהטמעתם ויישומם בצורה אפקטיבית ומקצועית כדי להבטיח שעקרונות הממשל התאגידי יבוצעו הלכה למעשה ובצורה אופטימילית. מניסיוננו, בארגונים רבים נותרו הנהלים החדשים בגדר "חוברות צבעוניות" ולא חוללו את השינוי הנדרש. לכן אנו מציעים להטמיע וליישם את הקוד בארגון שלכם באמצעות השיטות הייחודיות לנו.
לפרטים נוספים ראה ניהול שינוי והטמעה.

שיפור תהליכי עבודת הדירקטוריון
ראשית נדרש קוד ממשל תאגידי מתאיםאך גם כאשר גובש הקוד ומערך הנהלים רענן ועדכני בהתאם לדרישות הרגולציה, עדיין יש להבטיח את אפקטיביות תהליכי העבודה. אנו מציעים לבחון ולעצב מחדש את תהליכי עבודת הדירקטוריון בגישת Reengineering ולהטמיע את התהליכים בעזרת השיטות הייחודיות לנו.
לפרטים נוספים ראה ניהול שינוי והטמעה.

ייעוץ אישי לדירקטורים
ייעוץ ליו"ר הדירקטוריון, חברי הדירקטוריון וכן למנכולהנהלה בנושאים הבאים:
  • חלוקת סמכויות, חובות ואחריות בין גופי הניהול בפעולתם השוטפת
  • שינוי בתפיסות ובעמדות, למען שיפור המודעות וביצוע הדרישות.
  • התמודדות עם קונפליקטים בין-אישיים.
  • שיפור דפוסי קבלת החלטות.